Kik, és hogyan léphetnek be a magánszemélyek adósságrendezési eljárásába?

Az alábbiakban összegyűjtve és megválaszolva találja a lényeges kérdéseket a magáncsőddel kapcsolatban. Összegyűjtöttük az új jogintézménnyel kapcsolatos újdonságokat, változásokat, amelyeket a bevezetés óta foganatosítottak: ezeket ide kattintva érheti el.

Hogyan lehet belépni az eljárásba?

A családi csődvédelem rendszerébe csak önkéntes alapon lehet belépni. Ahhoz, hogy az adós az eljárást elindíthassa, szükség van arra, hogy az

  1. előírt formanyomtatványt kitöltse,
  2. az előírt nyilatkozatokat megtegye,
  3. a szükséges mellékleteket csatolja,
  4. az adós, adóstárs és szükség esetén az ún. egyéb kötelezett is aláírja, dátummal lássa el.

Hová kell benyújtani a beadványt?

A nyomtatvány csomagot ahhoz a pénzügyi intézményhez (bankhoz) kell benyújtani, amely az adós, adóstárs, vagy az eljárás kezdeményezésére saját jogán jogosult kezes, illetve dologi kötelezett vonatkozásába főhitelezőjének minősül. A bank honlapján információt találhat arról, hogy hol vannak azok a kijelölt fiókok, ahol az adósságrendezési eljárás iránti kezdeményezést befogadják.

Ugyancsak a bank honlapján kerül közzétételre tájékoztatás arról, ha a bankcsoporton belül egy pénzügyi intézményt jelölnek ki az adósságrendezési eljárással összefüggő feladatok ellátására.

Csak személyesen lehet benyújtani a beadványt?

A szabályosan kitöltött nyomtatványcsomagot postán, tértivevényes küldeménykéntis fel lehet adni a főhitelezőnek, az általa közzétett postai címre.

Mit jelent az, hogy főhitelező?

Főhitelező az a pénzügyi intézmény, aki korábban az adósnak hitelt nyújtott, és ezt a hitelt az adós, adóstárs, vagy ezek közeli hozzátartozója lakhatását biztosító ingatlanon létesített elsőhelyi jelzálog bejegyzéssel biztosította.

Nem baj, hogy nem válaszoltam minden kérésre, vagy nincs meg minden iratom, amit csatolni kell?

A bank megvizsgálja a beadott nyomtatványcsomagot, ha hiányos, felszólít a hiánypótlásra. Ha ez eredménytelen, akkor a bíróság sikertelen kezdeményezésnek minősíti a beadványt, ebben az esetben 10 éven keresztül nem lehet újra eredményesen adósságrendezést kezdeményezni. Ha az eljárásban a területi családi csődvédelmi szolgálat hív fel adategyeztetésre vagy hiánypótlásra, akkor is szükséges az előírt határidőben válaszolni, és a kért hiányokat pótolni. Ha ez eredménytelen, akkor a bíróság sikertelen kezdeményezésnek minősíti a beadványt, ebben az esetben 10 éven keresztül nem lehet újra eredményesen adósságrendezést kezdeményezni.

A csődvédelmi szolgálat befogadja a beadványt?

Nem, a beadványt mindenképpen a főhitelezőhöz kell benyújtani. A területi családi csődvédelmi szolgálatokhoz (a területi cssz-ek listája) csak kivételesen, abban az esetben lehet a kezdeményezést benyújtani, ha az adós főhitelezője időközben megszűnt, vagy jelenleg éppen jogutód nélküli megszüntetés, vagy szanálás alatt áll.

Mi történik, ha rosszul állapítottam a főhitelezőt?

Ebben az esetben a pénzügyi szolgáltató megküldi a beadványcsomagot az adós lakóhelye szerinti területi családvédelmi szolgálatnak, ahol megállapítják az iratokból az adós főhitelezőjét és oda megküldik az iratokat.

Ha van főhitelezőm, akkor ő fogja az eljárást végigvinni?

A főhitelezőnek csak akkor van eljárási kötelezettsége, ha a nincs más tartozása az adósnak, csak a lakóingatlanra felvett hiteltartozása és annak járulékai, beleértve a végrehajtási költséget is, ha ilyen már keletkezett. Ebben az esetben bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás folyik majd le az adós, az adóstárs, az egyéb kötelezettek és a hitelező között. Ha több tartozása van az adósnak, akkor a főhitelező eldöntheti, hogy vállalja-e az eljárás lefolytatását. Ha nem vállalja, akkor átadja az ügyet az illetékes családi csődvédelmi szolgálatnak, ahol bírósági adósságrendezési eljárás kezdődik, amelynek során a csődvédelmi szolgálat a családi vagyonfelügyelő segítségével egyezséget próbál létrehozni létre a felek között.

Kik léphetnek be az eljárásba először?

Ha megfelel a törvény egyéb feltételeinek, 2015. szeptember 1-je és 2016. szeptember 30-a között csak az kezdeményezheti az eljárást, aki lakóingatlanra deviza vagy deviza alapú kölcsönszerződést vagy pénzügyi lízingszerződést kötött és a bank által küldött elszámolás szerint 2015. április 30-án a lakóingatlanra vonatkozó jelzáloghitel (lízing díj) tekintetében hátraléka van, és emiatt a bank a szerződést felmondta vagy lejárttá tette.

A 2015. április 30-i banki elszámolási határidővel érintett (deviza alapú) fogyasztói hitel- és lízingszerződések esetében 2015. október 31-e, ha pedig ennél később mondta fel a bank a hátralékos személy hitel- vagy pénzügyi lízingszerződését, akkor a felmondásról szóló értesítő kézhezvételét követő 60 napon belül kezdeményezhető az eljárás.

VAGY

aki lakóingatlanra forint alapú kölcsönszerződést lízingszerződést kötött és a bank által küldött elszámolás szerint 2015. szeptember 30-án a lakóingatlanra vonatkozó jelzáloghitel (lízingdíj) tekintetében hátraléka van és emiatt a bank a szerződést felmondta vagy lejárttá tette.

A 2015. szeptember 30-i elszámolási határidővel érintett (forint és deviza) fogyasztói hitel- és lízingszerződések esetében az elszámolás kézhezvételétől számított 60 nap, vagyis az elszámolási tájékoztató levelek augusztus 1. és szeptember 30. közötti kiküldési határideje alapján várhatóan szeptember közepétől november végéig lesz erre lehetőség. A pontos határidő az elszámolási tájékoztató levél kézhezvételétől függ.

VAGY

akinek jelzáloggal terhelt lakóingatlanára vonatkozóan meghatározott végrehajtási eljárások (a hitelező végrehajtáson kívüli értékesítésre a lakóingatlant kijelölte, vagy a lakóingatlant végrehajtási eljárásban már lefoglalták, vagy a zálogjogosult kielégítési joga megnyílt és a lakóingatlant árverésre kitűzhetik) vannak folyamatban (a végrehajtással érintett, jelzáloggal terhelt lakóingatlan esetében a törvény hatályba lépésétől számított 60 nap).

ÉS

ez a lakóingatlan az adós, adóstárs, vagy ezek közeli hozzátartozójának a tényleges és bejelentett lakóhelye volt 2015. május 15-én és azóta is;

aki a fentiek szerinti adósok tartozásainak megfizetéséért kötelezettséget vállalt (kezes, dologi kötelezett) és megfelel a törvény szerinti feltételeknek és tartozásának megfizetésére felszólítást kapott (a kezes, dologi kötelezett esetében, ha már korábban megkapta a felszólítást, akkor 2015. október 30., vagy a felszólítást kézhezvételétől számított 60 nap).

Mely folyamatban lévő végrehajtási eljárások esetén vagyok jogosult a magáncsődre?

Ha olyan végrehajtási eljárás van folyamatban, ahol a hitelező végrehajtáson kívüli értékesítésre a lakóingatlant kijelölte, vagy a lakóingatlant végrehajtási eljárásban már lefoglalták, vagy a zálogjogosult kielégítési joga megnyílt és a lakóingatlant árverésre kitűzhetik.

Meddig lehet kezdeményezni az eljárást?

A 2015. április 30-i banki elszámolási határidővel érintett (deviza alapú) fogyasztói hitel- és lízingszerződések esetében 2015. október 31-e, ha pedig ennél később mondta fel a bank a hátralékos személy hitel- vagy pénzügyi lízingszerződését, akkor a felmondásról szóló értesítő kézhezvételét követő 60 napon belül kezdeményezhető az eljárás.

A 2015. szeptember 30-i elszámolási határidővel érintett (forint és deviza) fogyasztói hitel- és lízingszerződések esetében a banki elszámolás kézhezvételétől számított 60 nap, vagyis az elszámolási tájékoztató levelek augusztus 1. és szeptember 30. közötti kiküldési határideje alapján várhatóan szeptember közepétől november végéig lesz erre lehetőség. A pontos határidő az elszámolási tájékoztató levél kézhezvételétől függ: a végrehajtással érintett, jelzáloggal terhelt lakóingatlan esetében a törvény hatályba lépésétől számított 60 nap. A kezes, dologi kötelezett esetében, ha már korábban megkapta a felszólítást, akkor 2015. október 30., vagy a felszólítást kézhezvételétől számított 60 nap.

Milyen egyéb feltételeknek kell még megfelelni? Az adósság legkisebb és legnagyobb mértéke

A belépés feltétele meghatározott mértékű adósság fennállása. Nem léphet be a rendszerbe olyan személy, akinek a tartozásai, amelyek egy vagy több tartozásból állhatnak össze (tartozás tőkéje + kamatok +egyéb járulékok), nem érik el a 2 millió Ft-ot, vagy meghaladják a 60 millió Ft-ot. A tartozásoknak meg kell haladniuk az adósok adósságrendezésbe bevonható vagyonát, de nem haladhatják meg a belföldön található vagyonuk 200%-át (kétszeresét).

Milyen egyéb feltételeknek kell még megfelelni? Az adós, adóstárs vagyonának előírt mértéke

A csődvédelembe belépni szándékozóknak meghatározott mértékű vagyonnal kell rendelkezni, amelybe beleszámít a csődvédelmi időszak alatt szerzett jövedelmük is Az adósságrendezésbe nem vonható vagyont külön végrehajtási rendelet szabályozza. A vagyon nem lehet kevesebb, mint a tartozások fele.

Milyen egyéb feltételeknek kell még megfelelni? A tartozások elismertsége az adós részéről

Az eljárás kezdeményezésének az is feltétele, hogy az adós adóstárs részéről a tartozások legalább 80%-a elismert-, vagy nem vitatott tartozás legyen.

Milyen egyéb feltételeknek kell még megfelelni? „Családon belüli” követelések száma korlátozott

A tartozások között legfeljebb öt hátrasorolt követelés lehet. Ilyen hátrasorolt követelés, ha a kölcsönt adó személy például az adóstárs, vagy valamely közeli hozzátartozó, az élettárs, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelynek az adósok valamelyike vezető tisztségviselője, tagja, vagy tulajdonosa, stb., de ilyenek pl. a magánszemélyek közötti kölcsönügyletek is.

Milyen egyéb feltételeknek kell még megfelelni? Gazdasági társasággal kapcsolatos tartozás kizárja a magáncsőd kezdeményezését

A tartozások között nem lehet olyan tartozás, amely abból ered, hogy bíróság jogerős határozattal megállapította az adósok valamelyikének polgári jogi vagy büntetőjogi felelősségét olyan jogutód nélkül megszűnt társas vállalkozással összefüggésben, ahol az adós vagy adóstárs a korlátozott tagi felelősségével visszaélt és helytállási kötelezettségének nem tett eleget, vagy mint vezető tisztségviselőnek jogerősen megállapították a felelősségét a megszűnt vállalkozás hitelezőinek érdekét sértő magatartása miatt.

Az adóstársammal nem vagyok jó viszonyban, elindíthatóm egyedül is az eljárást?

Nem, a hitelszerződés szerinti adós és adóstárs csak közösen kezdeményezheti az eljárást, és egyidejűleg csak egy eljárásban vehetnek részt.

Milyen egyéb feltételeknek kell még megfelelni? Nincs további kizáró feltétel?

Vannak még további kizáró feltételek, itt most a legfontosabbakat soroltuk fel, a teljes feltételrendszert a törvény 7.8. és 9.§-ai tartalmazzák.

Már egy ideje nem fizetem a jelzálog hitelem törlesztő részleteit, ez nem akadálya az eljárásnak?

Az eljárásban feltétel, hogy a kezdeményezéstől kezdődően a főhitelezővel történt megállapodás megkötéséig a törvény által előírt törlesztő részletet folyamatosan fizetni kell, valamint meg kell fizetni egyszeri 30.000,Ft regisztrációs díjat. Ha ezt az adós elmulasztja, akkor kiesik az eljárásból és 10 évig nem indíthat újabb adósságrendezési eljárást. Az adósságrendezési megállapodásban ennél a mértéknél nagyobb törlesztő részlet is lehetséges.

Mi a törvény által előírt havi törlesztő részlet mértéke?

Ez a törlesztő részlet a jelzáloggal biztosított nyilvántartott főhitelezői követelés 7,8%-ának 1/12-ed része, de legfeljebb az ingatlan forgalmi értéke 7,8%-ának 1/12-ed része.

Ha tehát az ingatlan értéke 15 millió Ft, és a banki tartozás ennél magasabb mértékű, akkor a havi kötelező törlesztő részlet 97.000,-Ft.

Ki kell majd költöznöm a lakásomból?

A törvény végrehajtási rendelete megmondja, hogy a hitellel érintett lakóingatlant annak értéke és mérete alapján meg lehet-e tartani. Ennek további feltétele, hogy az adósnak, adóstársnak, és az ott lakó közeli hozzátartozóknak nem lehet más, lakhatást biztosító tulajdona, haszonélvezeti, vagy használati joga. Ha az ingatlant el kell adni, akkor a bevételből kisebb ingatlant lehet vásárolni, a különbözetet pedig a megállapodás szerint az adósság törlesztésére kell fordítani.

Ki dönti el, hogy jogosult vagyok-e a magáncsődre?

A főhitelező a benyújtott dokumentumokat megküldi a területi családi csődvédelmi szolgálatnak, ahol megvizsgálják az iratokat abból a szempontból, hogy a törvény előírásainak megfelel–e a benyújtott kezdeményezés. Ha minden szempontból megfelel, akkor hirdetményt tesz közzé a csődvédelmi szolgálat honlapján a bíróságon kívüli adósságrendezés tényéről. Ha nem felelt meg a feltételeknek, akkor az iratokat döntés céljából a bírósághoz továbbítja.

Mikor sikertelen a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezése?

Főszabály szerint az adós kiesik a bíróságon kívüli adósságrendezésből, ha az eljárás során a jogszabályban előírt kötelezettségét nem teljesíti, vagy azt megszegi;

ha a főhitelező vagy a Családi Csődvédelmi Szolgálat által kezdeményezett adategyeztetési eljárás nem vezet eredményre;

az adós nem fizeti meg a banknak a költségátalányt, és a minimális törlesztő részlet fizetését határidőben nem kezdi meg;

ha a Családi Csődvédelmi Szolgálat vizsgálati szakaszának eredményeképpen arra lehet következtetni, hogy az adós (adóstárs) a vagyonát az adósságrendezés előtt vagy annak kezdeményezését követően a hitelezői elől jogellenesen elvonta, vagy jogellenesen részesítette előnyben valamelyik hitelezőjét;

az adós a hiánypótlási felhívásában foglaltaknak az előírt határidőben nem tesz eleget.

Mit jelent az adategyeztetés?

A főhitelező saját nyilvántartásaiba és a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adatbázisába betekintve végzi el az adós által benyújtott dokumentumok és nyilatkozatok megvizsgálását Ha ezekkel az adatokkal nem egyező, vagy egymásnak ellentmondó adatokat észlel, akkor az adóst adategyeztetésre hívja fel.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat az adóst, adóstársat terhelőtartozások pontos megismerése, a tartozásállomány felderítése érdekében betekint a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adataiba és az általa kezelt és a nyilvános adatbázisokból, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) szerinti belföldi és nemzetközi jogsegély útján, az adós által adott adatokat ellenőrzi.

Beszerzi mindazokat az adatokat a hatóságoktól, bíróságoktól, közjegyzői nyilvántartásokból, végrehajtó szervektől, amelyek szükségesek annak elbírálásához, hogy nincs-e olyan ok vagy körülmény, amely az adós vonatkozásában az adósságrendezés kezdeményezésének akadályát képezné.

A megkeresett hatóságok az adatszolgáltatást soron kívül, de legfeljebb a kézhezvételtől számított 8 napon belül teljesítik. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a Családi Csődvédelmi Szolgálat jogosult az adósságrendezés feltételeinek vizsgálatához szükséges adatot a nyilvántartó szerv nyilvántartásából elektronikusan igényelni, akkor az adatot így szerzi be.

Ha az adós által szolgáltatott adatok nem egyeznek, akkor a Szolgálat az adóst adategyeztetésre hívja fel.

Ha az adategyeztetésre az adós nem reagál, akkor a hiánypótlási felhívás elmulasztásával azonos jogkövetkezménnyel kell számolnia.

Mi a teendő, ha hiánypótlási felhívást kaptam?

A főhitelező, vagy a területi Családi Csődvédelmi Szolgálat tértivevényes levélben szólítja fel a kérelmezőt, ha a kérelem vagy a becsatolt iratok, nyilatkozatok hiányosak. Az eljáró ügyintéző a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelöli, hogy milyen határidőn belül, milyen dokumentumokat kell csatolni, milyen adatokat kell még megadni, mit kell igazolni, és milyen nyilatkozatot kell tenni.

Az adósságrendezési eljárás folytatásának feltétele a hiánypótlási felhívás (határidőben történő) teljesítése Amennyiben adós a hiánypótlási felhívásban írtakat nem teljesíti, , akkor a Szolgálat sikertelen adósságrendezési kezdeményezésként küldi meg az iratokat a bíróságnak, az erről kiadott végzés jogerőre emelkedését követő 10 évig nem kezdeményezhető adósságrendezési eljárás.

Hogyan kell értelmezni a hiánypótlási felhívásban írt határidőt?

Az adósságrendezés sikere érdekében kiemelt jelentősége van, hogy a Családi Csődvédelmi Szolgálat által kitűzött eljárási határidőt ne lépjük túl.

A hiánypótlási felhívásban írt határidő a tértivevényes levél átvételét követő napon kezdődik. A hiánypótlási felhívásban írt kötelezettség határidőben teljesítettnek tekinthető, ha adós a válaszküldeményt a határidő utolsó napján tértivevényes küldeményként feladja, vagy a Családi Csődvédelmi Szolgálat ügyfélszolgálatán személyesen benyújtja.

Amennyiben adós határidőben nem tud eleget tenni a hiánypótlási kötelezettségnek (mert pl. más hatóságtól olyan iratot kell beszereznie, amely önhibáján kívül több időt vesz igénybe) akkor azt mindenképpen jelezni kell a hiánypótlási felhívást kibocsátó Családi Csődvédelmi Szolgálatnak.

Mely folyamatban lévő végrehajtási eljárások esetén vagyok jogosult a magáncsődre?

Ha olyan végrehajtási eljárás van folyamatban, ahol a hitelező végrehajtáson kívüli értékesítésre a lakóingatlant kijelölte, vagy a lakóingatlant végrehajtási eljárásban már lefoglalták, vagy a zálogjogosult kielégítési joga megnyílt, és a lakóingatlant árverésre kitűzhetik.

Védelmet élvezek-e a végrehajtás alól az adósságrendezési kérelem határidőben történt benyújtását követően?

A végrehajtás felfüggesztésének tudomásszerzést követően a végrehajtó újabb árverési hirdetményt nem tehet közzé, sem az ingó vagyonra, sem az ingatlanra. A 2016. szeptember 30-a előtt kezdeményezett adósságrendezési eljárások esetében a korábban elindult végrehajtás alapján vagy végrehajtáson kívüli zálogértékesítés keretében már nem lehet újabb árverési hirdetményt közzétenni, a közzétett hirdetményt vissza kell vonni és az árverést abba kell hagyni. Kivétel ez alól, ha már érvényes licitajánlat érkezett, vagy romlandó áruról van szó. Ebben az esetben a befolyt vételárat a családi vagyonfelügyelő további intézkedéséig a végrehajtói letéti számlán kell elhelyezni.