Fogalmak, amelyekkel nem árt tisztában lenni hitelfelvétel előtt

BAR - BISZ általános tudnivalók

BISZ

Bankközi Informatika Szolgáltató Rendszer, amelyet pénzügyi intézmények működtetnek a prudens (körültekintőbb) hitelezés érdekében.

BISZ Rt.

Bankközi Informatika Szolgáltató Rt rövidített neve. 1994-ben alapította meg nyolc vezető pénzintézet a kockázatmentesebb hitelezés céljából. Zártkörűen működő rendszer, mely a hitelszerződésekre vonatkozó összes információt tartalmazza. Ahogy a Hpt. változott, a rendszer is követte a változásokat. Megkezdte működését a vállalkozási, később a lakossági alrendszer, majd ezek fejlesztésével egyre több információval segítette a régi és a közben új belépő pénzügyi intézmények hitelezési kockázatának pozitív irányba történő elmozdulását. A 2006-os törvényi változások hatására BISZ Zrt. néven fut a rendszer.

BISZ Zrt.

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Ettől kezdve a Társaság kompetenciája nagyon sok irányba kiterjed. Többek között a KHR lista, a díjmentes készpénzfelvétel, a magáncsőd intézménye.

KHR

Központi Hitelinformációs Rendszer, melyben bankok, takarékszövetkezetek és egyéb pénzügyi intézmények adatbázisa található meg. Itt minden olyan adat fellelhető, amely hitelezés, illetve hitelezés jellegű adatot tartalmaz. Kezeli a hitelszerződésekhez tartozó mindennemű változást, pl.: késedelmes fizetés, felszólítás, csalás, okirathamisítás stb. Ez egy elektronikusan működtetett zártkörű rendszer, amely a túlzott eladósodottságot hivatott megakadályozni. A KHR régebbi elnevezése volt a BAR.

BAR

Bankközi Adós-és Hitelinformációs Rendszer rövidítése a BAR. Itt minden olyan hitelszerződés megtalálható, amely 90 napnál hosszabb késedelembe esett. Ez egy negatív lista, mely tartalmazza a hitelszerződésben szereplő összes személyt az adóstól a kezesig, a zálogkötelezett kivételével.

 

PRUDENS

Hitelezéssel kapcsolatban gyakran találkozhatunk a Hpt-ben a prudens kifejezéssel. A latin eredetű szó magyar jelentése a körültekintő, óvatos, megbízható. A pénzügyi intézményeknél ez mind nagyon fontos tényező a működésüket tekintve. A körültekintő, óvatos, megbízható hitelezés elve elkerülhetetlen a pénzintézetek hitelezése folyamán, mivel ha ezeket nem alkalmazza, akkor a betétesek pénze veszélybe kerülhet. Ezeknek az elveknek a betartására a törvény szabályokat alkalmaz, melyeket prudenciális szabályok néven ismerhetünk.

NEGATÍV ADÓSLISTA

A negatív adóslista azoknak az adósoknak, adóstársaknak, kezeseknek az adatait tartalmazza, akiknek a hitele késedelembe esett. A szerződésben foglaltaknak nem tettek eleget. A listán szereplő személy lehet aktív vagy passzív állapotú. Aktív addig, amíg fennáll a mulasztás, és passzívvá válik, ha megszűnt az elmaradás. Tehát itt csak a mulasztással rendelkező szerződések és ügyfelek adatai találhatók meg, akár aktív, akár passzív státusszal rendelkezik.

POZITÍV ADÓSLISTA

A pozitív adóslistán az összes létező hitel vagy hitel jellegű szerződés adatai nyilván vannak tartva, valamint a hitelben szereplő személyek adatai is. Egy hitel lehet fennálló, azaz aktív, és lehet lezárt azaz, passzív. Ezeket a szerződéseket mindet tartalmazza a pozitív lista, ezért szokták a listát teljes listának is nevezni. Ha mulasztás történt valamikor a hitel történetében, ebből a listából az is kiolvasható.

KHR törvény

A Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011.évi. CXXII. törvény 2011. október 11.-én lépett életbe. A törvény szabályozza a KHR személyi, tárgyi, területi feltételeit, a rendszer működtetését és annak visszavonását. Meghatározásra került a KHR-be történő adatátadás valamint az ott tárolt adatok kezelése. A 9.§-tól a 13/A. §-ig található a természetes személyekre vonatkozó adatok kezelésének szabályai. Külön részben fektették le a KHR működtetésére és használatára vonatkozó feltételeket.

REFERENCIAADAT

A referenciaadatot a KHR-t üzemeltető pénzügyi vállalkozás kezeli szigorúan a Központi Hitelinformációs Rendszerről megalkotott törvényben foglaltak szerint. A nyilvántartott adatok két csoportba sorolhatók. Lehetnek természetes személyek, valamint vállalkozások adatai. Az azonosító adatokon kívül tartalmazza még a nyilvántartás a hitel és hiteljellegű szerződések adatait, és a szerződésekhez kapcsolódó események leiratait. A referenciaadatok szolgáltathatnak pozitív és negatív információkat egyaránt. A referenciaadat-szolgáltatók által a KHR-nek történő átadás során kiszolgáltatott adatok a pozitív és negatív tartalmú adatokat kell, hogy tartalmazzák.

REFERENCIAADAT SZOLGÁLTATÓ (RASZ)

A referenciaadat-szolgáltatók azok a hazai pénzügyi intézmények, akik kötelesek csatlakozni a KHR-hez az általuk végzett tevékenység miatt. Az általuk nyújtott szolgáltatás valamilyen módon összefügg a hitelezéssel. A teljesség igénye nélkül néhány szolgáltatás: hitel nyújtás, kölcsön nyújtás, hitelgarancia, bankgarancia, értékpapír hitelezés, elektronikus fizetőeszközt helyettesítő eszközzel kapcsolatos szolgáltatás eszközölése, lízingelés. A referenciaadat-szolgáltatók azonosítóit a Központi Hitelinformációs Rendszer kezeli. Lekérdezés esetén a válaszban ezek az adatok nem jelennek meg. Ha az ügyfél saját adataira vonatkozóan kérdez, Saját Hiteljelentéssel kapcsolatosan tesz fel kérdést, akkor a válaszban a referenciaadat-szolgáltató adatai is szerepelnek. Ezzel segíti a rendszer az ügyfél reklamációjának kezelését, és biztosítja a bankinformáció inkognitását. A szolgáltatást igénybe vevő legjelentősebb hazai pénzügyi intézmények: bankok, takarékszövetkezetek, lízingcégek, Diákhitel Központ, pénzügyi vállalkozások, hitelszövetkezetek.

SAJÁT HITELJELENTÉS

A 2011-ben megjelent KHR törvényben megjelentek szerint bárki jogosult, bármelyik referenciaadat-szolgáltatótól tájékoztatást, úgynevezett „Saját Hiteljelentést” (tulajdonképpen BAR-lekérdezést) kérni arról, hogy a KHR-ben milyen adatokkal szerepel, ki által került fel a rendszerbe, és arról, hogy eddig ki kapott betekintési lehetőséget az adatokba. A Saját Hiteljelentéshez térítés nélkül hozzájuthat természetes személy vagy nem természetes személy. Természetes személyen értjük a magánszemélyt, nem természetes személyen pedig a vállalkozást. Saját Hiteljelentés kérhető a BISZ Zrt-től és bármelyik referenciaadat-szolgáltatótól. A BISZ Zrt-től igényelhető postai úton vagy személyesen. Személyesen a kitöltött, aláírt formanyomtatvány leadásával kérhető, amelyet két tanú is aláírt. Amennyiben az ügyfél hibát talál a róla nyilvántartott adatokban, akkor az illetékes referenciaadat-szolgáltatónál kérheti a javítást vagy a törlést.

A SAJÁT HITELJELENTÉS IGÉNYLÉSE, ÉS KISZOLGÁLÁSA

A referenciaadat-szolgáltatótól történő igénylés esetén a kitöltött adatlapot le kell adni a szolgáltató fiókjában. Innen továbbküldésre kerül a BISZ Zrt-hez, ahol 3 napon belül elkészítik a Saját Hiteljelentést. Ezt követően vagy e-mailben megküldik a kérelmezőnek, vagy postai úton a  referenciaadat-szolgáltatónak, aki bontatlan állapotban, 2 napon belül köteles továbbítani az igénylőnek.

A BISZ Zrt-n keresztül személyesen vagy postai úton kérhető a Saját Hiteljelentés. A faxon vagy elektronikus úton küldött kérelmeket elutasítja a BISZ Zrt. A formanyomtatvány elektronikusan is kitölthető, de a továbbítás csak kinyomtatott, aláírt formában küldhető be postai úton. A jelentést 3 napon elkészíti a BISZ Zrt., és az ügyfél kérésének megfelelően elektronikus levélben vagy a kérelmező postacímére megküldi.

HITELJELENTÉS

Kétféle hiteljelentést különböztetünk meg attól függően, hogy természetes személy vagy nem természetes személy adataira van szükség. A természetes személyre vonatkozó adatokat a személy hiteljelentés tartalmazza, a vállalkozás adatairól pedig a vállalkozás hiteljelentésből lehet informálódni.

SZEMÉLY HITELJELENTÉS

A magánszemély átadhatósági nyilatkozatának alapján szolgáltathat adatot a referenciaadat szolgáltató a KHR-ből hitelbírálathoz vagy hitelezési kockázat megállapításához. A nyilatkozat igenleges tartalma esetén a RASZ a teljes hiteljelentést jogosult kiadni, a nemleges nyilatkozat esetében azonban csak a negatív eseményeket tartalmazó jelentés adható ki.

A személyi hiteljelentés két részből tevődik össze.

  • Az első rész a keresett ügyfél azonosító adatait, az átadhatósági nyilatkozatot, egy statisztikát ami a hiteljelentés tartalmát foglalja össze, az ügyfél aktivitását és a hiteljelentés alapadatait.
  • A második rész teljes részletességgel tartalmazza a hitelszerződéseket, azok adatait, analitikus forgalmát, és ha volt, akkor a mulasztást is. Minden szerződésnek külön azonosítója van.

VÁLLALKOZÁS HITELJELENTÉS

A referenciaadat szolgáltató lekérheti a Központi Hitelinformációs Rendszerből a vállalkozás hiteljelentést, ami olyan információkat tartalmaz, amire szüksége lehet egy pénzügyi intézménynek    a hitelbírálathoz, esetleg a hitelezési kockát megállapításához.

Ez a jelentés is két részből áll. Az első az adatokat, a nyilatkozatot, és egyéb alapadatokat tartalmaz.   A második részben pedig részletesen megtalálható a hitelszerződés, a hitel forgalma, a hitel státusza, és minden egyéb eseményt rögzítő dokumentum, okirat, ami a hitellel kapcsolatos. Amennyiben csalás vagy visszaélés gyanúja merült fel, az arra vonatkozó adatokat is tartalmazza a hiteljelentés.

HITELKÉPESSÉG

A hiteligénylő vagyoni és jövedelmi vizsgálata, ami eldönti, hogy jogosult-e az igényelt hitelre.        A hitelképesség egy adott időszakra vonatkozó mutató, ami megmutatja, hogy az ügyfél képes-e a hitel  visszafizetésére. A számításkor figyelembe veszik a család összes bevételét és kiadását. Amennyiben ez  a számítás azt mutatja, hogy még egy újabb kiadás – jelen esetben egy hitel törlesztés – nem veszélyezteti a megélhetést, nem haladja meg a szabad kapacitást, és a pénzügyi intézmény nem tartja kockázatosnak a hitel kihelyezését, akkor hitelképesnek minősíti az ügyfelet. Természetesen a KHR-ből nyert információ is nagyban hozzájárul az elbíráláshoz, mivel abból látható a régebben felvett hitel(ek) fizetési morálja, ha volt előző hitel. Amennyiben a KHR-től kért adatok negatív tartalmúak, akkor nagy valószínűséggel nem lesz hitelképes a BAR-listás ügyfél. A nagyobb összegű hiteleknél évente be kell szolgáltatni  a hitelképesség vizsgálatához szükséges dokumentumokat. Amennyiben a vizsgálat szerint az ügyfél nem lesz hitelképes, abban az esetben újabb fedezet bevonására lesz szükség.

A hitelképesség az egyik legfontosabb feltétele a hitelfolyósításnak.

FELÜGYELET

A 2013. szeptember 30-án kiadott törvény megszüntette a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét.  A PSZÁF által végzett feladatokat 2013. október 1-től a Magyar Nemzeti Bank látja el. A felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (MNB PST) végzi.

HITELBÍRÁLAT

Hitelbírálat nélkül nincs hitelfolyósítás. Hitelbírálatnak nevezzük azt a folyamatot, melynek eredménye- képpen megállapításra kerül a hitel összege. A hitelbírálati idő a kölcsön fajtájától és összegétől függ.  A kisebb összegű kölcsönöket helyben elbírálják a hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások. A nagyobb összegű, nem szabadfelhasználású hitelekről általában a területi központban döntenek. A hitelbírálatot meg kell, hogy előzze az adósminősítés és a fedezetértékelés. A bírálat során megvizsgálják az adatok valódiságát, a jövedelmi és vagyoni helyzetet, amennyiben szükség van egyéb biztosítékra (ingatlan), annak értékét, terhelhetőségét. Ezek alapján választ kap az ügyfél, hogy megfelel-e az adott pénzintézet szabályzatában előírtaknak.

Három féle bírálatot különböztetünk meg. A „Hagyományos hitelbírálat” a hitelbírálatnak az a formája, amelynek elveit, módszereit általában alkalmaznak a gyakorlatban. Ezeket a bankok szabadon alakítják ki és alkalmazzák. A bírálat jellemzője, hogy a pénzintézetek minden esetben vizsgálják az igénylő vagyoni helyzetét, hitelképességét, tevékenységét, a vállalkozások pénzforgalmát, cash fow-ját. Az „Egyszerűsített hitelbírálat”-ot a kis összegű hitelek elbírálásakor alkalmazzák. Ezt általában egy számítógépes programmal végzik. A „Gyorsított hitelbírálat” során maga az ügyfél is meg tudja határozni, hogy érdemes-e belevágnia a hiteligénylésbe. A pénzintézet honlapjáról letölthető az a kérdőív, amely tartalmazza azokat a lényeges szempontokat, amelyek szükségesek a hitelbírálathoz.