A törvény felhatalmazást ad a Kormánynak és az igazságügyért felelős miniszternek a törvényi jogforrási szintet nem igénylő részletszabályok megalkotására, a következő témakörökben:

a Kormánynak:

 • az adós, adóstárs lakhatási feltételei megtartására szolgáló ingatlana meghatározására vonatkozó szabályokra, a méltányolható lakásigényt meg nem haladó jellemzőkkel bíró ingatlan megállapítására,
 • az adós, adóstárs és a velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozók számára a lakhatásuk biztosítására bérleti vagy használati díjként jóváhagyott összeg meghatározására,
 • az adós, adóstárs vagyoni elemeinek az adós vagy családi vagyonfelügyelő által történő értékesítésének részletes szabályaira,
 • az adós vagyoni elemei forgalmi értékének megállapítására vonatkozó szabályokat,
 • az adósságrendezésbe nem tartozó vagyon és bevételek meghatározására,
 • az egyéb kötelezettnek az adósságrendezési eljárásban való részvételével összefüggő szabályokra,
 • a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban kötött megállapodásban, illetve a bírósági adósságrendezési egyezségben az adóst, adóstársat a jelzáloghitellel összefüggésben terhelő törlesztési részletek megfizetéséhez nyújtandó állami törlesztési támogatás feltételeire, a törlesztési támogatás megállapításával, folyósításával, felhasználásával és felhasználásának ellenőrzésével összefüggő szabályokra,
 • a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő közreműködésének részletes feladataira a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban,
 • a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladataira, az eljárásban részt vevő személyek, szervezetek közötti kapcsolattartás szabályaira és az együttműködési megállapodások megkötésével, kötelező tartami elemeivel összefüggő szabályokra,
 • a Családi Csődvédelmi Szolgálatnál a családi vagyonfelügyelők feletti szakmai felügyelettel összefüggő szabályokat.

az igazságügyért felelős miniszternek:

 • a bíróságon kívüli adósságrendezés során a főhitelező és az adós közötti kapcsolattartás, valamint a főhitelező és a Családi Csődvédelmi Szolgálat közötti elektronikus kapcsolattartás szabályaira, a főhitelezőnek az adósságrendezést kezdeményezni kívánó és az adósságrendezési eljárás alatt álló személyek számára ügyfélszolgálat létrehozásával és fenntartásával összefüggő kötelezettségeinek megállapítására,
 • az adósságrendezés kezdeményezéséhez benyújtandó dokumentumok, űrlapok kötelező tartalmi elemei, formátuma, formai követelményei meghatározására,
 • az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével és a környezettanulmány kötelező tartalmával összefüggő részletes szabályokra, a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak a környezettanulmány elvégzésében történő közreműködésére, a környezettanulmányról felvett jegyzőkönyvre, a környezettanulmány elvégzéséért fizetendő díjak megállapítására,
 • a bíróság és a felek közötti elektronikus kapcsolattartás részletes szabályait – ideértve a regisztrációt, kézbesítést és más irattovábbítást is -,
 • a családi vagyonfelügyelő és az adós, adóstárs között – az adós, adóstárs gazdálkodására, vagyonnak, bevételeinek nyilvántartására, a törlesztési kötelezettség teljesítésére, az említettekkel történő elszámolásra vonatkozó együttműködési rendre, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett és a felek, illetve a családi vagyonfelügyelő közötti együttműködésre vonatkozó Szabályokra,
 • az adósságrendezési nyilvántartásból történő adatszolgáltatás részletes szabályait, az adatszolgáltatásért, valamint az adósságrendezési nyilvántartás adatairól kiállítandó tanúsítványért a Családi Csődvédelmi Szolgálat részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra,
 • az adósságtörlesztési végzés végrehajtására nyitott folyószámlák megnyitásával, kezelésével, a számla feletti rendelkezési jog gyakorlásával, a számlaműveletek feletti ellenőrzéssel összefüggő szabályokra.